СЕРВИСНИ ЦЕНТАР

Пружа услуге деци у 17 градских и приградских школа које су укључене у инклузивни систем образовања кроз следеће услуге:

помоћ и подршка при учењу;

логопедске вежбе – правилна артикулација, развој говора, третман дислексије, дисграфије, третман муцања и тикова;

психомоторне вежбе – развој фине и грубе моторике, просторно временске оријентације, контрола импулсивности;

корективне вежбе и кинези терапија;

сурдолошке вежбе и вежбе слушања;

тифлолошки рад;

стицање основних хигијенских навика и брига о себи.

Услуге пружамо и кроз:

саветодавни рад са наставницима у редовним школама;

помоћ наставницима у креирању ИОП-а

помоћ при евалуацији ИОП-а;

помоћ при оцењивању;

саветодавни рад са родитељима.

Кадровска структура
23 дефектолога – олигофренолога;

10 реедукатора психомоторике;

5 логопеда;

2 физиотерапеута;

1 психолог;

1 социјални радник;

1 сурдоаудиолог;

1 тифлолог;

5 медицинских сестара;

1 радни инструктор.