Стручну службу школе чине:

1.психолог

2.дефектолог

3.библиотекар

Подручја рада психолога су:

1.Планирање и програмирање васпитно-образовног рада у оквиру Годишњег програма рада.

2.Праћење и вредновање образовно-васпитног рада школе, које се односи на постигнућа и мотивацију ученика, иновативне подухвате наставника, као и усклађеност наставних садржаја са способностима ученика.

3.Сарадња са директором и наставницима кроз конкретизовање и операцинализовање циљева и задатака наставних планова и програма, анализу часова којима присуствује психолог, инструктивно-педагошки рад и праћење рада приправника, упознавање наставника – одељенских старешина са социо-економском структуром ученика и психолошким карактеристикама.

4.Рад са ученицима у оквиру кога се подразумева провера способности за полазак у 1. разред, праћење успеха и подстицање развоја и напредовања, индивидуални рад са ученицима који имају васпитних проблема, превентивни рад у спречавању насиља и злостављања ученика.

5.Сарадња са родитељима чија деца имају разне потешкоће у понашању, усвајању наставних садржаја, кроз саветодавни рад око планирања слободног времена деце, пружања психосоцијалне подршке, помоћи родитељима у остваривању додатне здравствене, социјалне и образовне подршке за дете (упућивање на Интерресорну комисију).

6.Рад у Тимовима школе, као што су: Тим за инклузивно образовање, Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, Дечији савез, присуство и учешће у раду одељенских већа, наставничког већа, педагошког колегијума и стручних актива, кроз решавање актуелних образовно-васпитних проблема.

7.Сарадања са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне самоуправе у које, на територији града Панчева, спадају: Градска управа, предшколска установа, школе на територији града, као и у другим општинама, здравствене институције (Дечији диспанзер, Диспанзер за ментално здравље, Институт за ментално здравље, Центар за социјални рад, Дом „Споменак “, Интерресорна комисија).

8.Вођење документације, која подразумева досијеа ученика, унапређење школске документације, извештаји за релевантне институције и тимове. Такође, у оквиру ове ставке, подразумева се стручно усавршавање у оквиру институције и ван ње.

Подручја рада дефектолога су:

1.Планирање и програмирање, у оквиру израде годишњег плана школе, који обухвата план рада дефектолога-олигофренопедагога, учешће у реализацији културних манифестација, формирање одељења.

2.Праћење и вредновање васпитно-образовног рада кроз праћење постигнућа и мотивације, анализе успеха и дисциплине  ученика, као и неуспеха и предлагање решења за побољшање.

3.Рад са наставницима подразумева упознавање одељенских старешина са социо-економском структуром у одељењу, као и са узроцима неуспеха појединих ученика и потребама за различитим васпитно-образовним приступом, пружање помоћи у оквиру сарадње са родитељима. Ова ставка подразумева и пружање помоћи приправницима у раду.

4.Рад са ученицима се одвија кроз непосредан приступ у индивидуалном саветодавном и појачаном раду код ученика са породицама са евидентираним поремећеним породичним односима. Такође се пружају информације о правилном коришћењу слободног времена, као и подстицање и унапређење социјално-хуманитарне активности ученика, рад на развијању добрих социјалних односа. Вођење документације о ученицима.

5.Рад са родитељима обухвата сарадњу кроз прикупљање података, професионално информисање, учествовање у групним састанцима, као и пружање помоћи родитељима деце која имају проблем у учењу, саветодавни рад, посете породицама ученика са поремећеним породичним односима, као и пружање помоћи око остваривања права из домена социјалне заштите.

6.Рад са директором и другим стручним сарадницима се односи на планирање активности, анализе извештаја, формирање одељења, стручно усавршавање, индивидуално и групно.

7.Дефектолог – стручни сарадник учествује у раду стручних органа школе (одељенска и наставничка већа), као и у раду тимова, актива и комисија, који се образују ради остварења одређеног задатка, програма или пројекта.

8.Сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицама локалне самоуправе (основне и средње школе, Центар за социјални рад, диспанзери, Дом за децу без родитељског старања, установе културе итд.).