Школа за основно и средње образовање „Мара Мандић” организује васпитно-образовни рад у припремној групама који се заснива на следећим документима׃

  • Правилник о општим основама предшколског програма, Службени гласник РС Просветни гласник бр. 14 од 15.11.2006. год.
  • Закон о основама система образовања и васпитања, сл.гласник РС бр.72/2009.
  • Закон о предшколском васпитању и образовању, службени гласник РС бр.18/2010.