План рада продуженог боравка

 УВОД

Основна школа „Мара Мандић“ увидела је потребу да се оформи продужени боравак за децу која не могу самостално да одлазе кући, као и да без надзора проводе време до доласка родитеља.

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања детета школског узраста које пре или након редовне наставе остаје безбедно у школи. Школе тиме добијају нову и захтевнију улогу која од запослених захтева организованију бригу о детету  током целог дана. Продужени дневни рад након (или пре) редовне наставе – продужени боравак, један је од модела којим се могу квалитетно и структурално решити наведени проблеми, посебно у урбаним срединама. Нова улога школе на тај ће начин бити максимално и рационално искоришћена  јер пружа небројене могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета у квалитетну особу, корисну својој породици и заједници.

ОПИС РАДА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ

Пре или после редовне наставе (у зависности од смене) организује се продужени боравак за ученике наше школе.

Продужени боравак се организује за ученике од првог до осмог разреда.

Од тога је 45 ученика је од првог до четвртог разреда, а 18 ученика од петог до осмог.

Боравак и рад у продуженом боравку организује се од 7.30 до 12.30 часова када ученици иду после подне на наставу, а од 11.00 до 16.00 када су ученици преподне на настави. У продуженом боравку раде три дефектолога,два у нижим разредима и један у вишим,као  и две медицинске сестре,једна у нижим разредима,једна у вишим.

У циљу упознавања деце, као и решавања педагошких ситуација наставници из продуженог боравка су упућени на континуирану сарадњу са логопедом, реедукатором психомоторике, психологом, стручним сарадником-дефектологом, физиотерапеутом и библиотекаром.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Циљеви реализације садржаја у продуженом боравку у складу су са општим циљевима основног образовања:

1.Омогућити детету пун живот и открити његове/њене пуне потенцијале као јединствене особе.

2.Омогућити детету његов/њен развој као социјалног бића кроз живот и сарадњу са осталима како би допринела/допринео добру у друштву.

3.Припремити дете за даље образовање и целоживотно учење (учити како учити).

 Специфични циљеви:

  • потпун и хармоничан развој детета
  • важност истицања индивидуалних различитости (свако дете је јединствено; осигурава му се развој свих потенцијала)
  • фокусирање на учење (истиче се важност онога што дете учи и процеса којим усваја знања)
  • оспособити ученика за самостално учење
  • истиче се радост учења и подстиче мотивисаност за учење
  • потенцирати важност учења утемељеног на опажању процеса из окружења (очигледна метода)
  • писменост (језичка, математичка, информатичка)
  • рад на начинима изражавања емоција (друштвено прихватљиви модели)
  • поштовање различитости и важност толеранције
  • партнерство у образовању