План рада ресурсног центра

 У школској 2023/2024. години формирани су следећи тимови:

 

Тим за процену приликом избора и примене АТ:

 1. Драгана Петровић
 2. Ана Антов Радивојевић
 3. Кристина Станковић
 4. Марија Михајловић
 5. Бојана Куриљ
 6. Нина Радуловић
 7. Ивана Живанов
 8. Миљана Мириловић
 9. Невена Илић
 10. Невена Зиндовић

 

Тим за одржавање и уступање АТ

 1. Ненад Куруљ
 2. Данијел Јованов

 

Сарадња са другим ресурсним центрима и установама

 1. Бојана Крсмановић
 2. Весна Дракулић
 3. Александра Алексић
 4. Тања Марчетић

 

Саветодавни рад са родитељима/старатељима

 1. Марија Станић
 2. Марина Гало
 3. Јелена Бубањ
 4. Маја Тришић

 

Професионална оријентација

 1. Радмила Илић Анђелковић
 2. Тијана Дунчић
 3. Јелена Биров
 4. Сања Атанасијевић
 5. Марина Шипка

 

Задаци мобилног тима:

 

1) Вршења процене адекватне врсте и типа асистивне технологије, стручног саветовања и подршке приликом избора, набавке и примене асистивне технологије за дете, ученика или одраслог за кога је утврђена потреба за додатном подршком у виду асистивне технологије;

При избору АТ у обзир треба узети њихову намену, функционалне способности и личне особине детета, претходно искуство и окружење, итд. Ресурсни центар за АТ би могао да буде

место где би сви заинтересовани имали прилику да се уз стручну помоћ упознају са

расположивим АТ и изаберу најбоље решење за свако дете. Посебна пажња се усмерава на прилагођавање АТ, обучавање корисника и праћење коришћења АТ. Обука наставника представља једну од кључних функција;

2) Обезбеђивања одржавања и уступања асистивне технологије деци, ученицима и одраслима на коришћење. Вођење веб-сајта преко којег је могуће резервисати АТ и информисати се.

3) Праћења савремених приступа у раду и развијања иновативних технолошких решења као одговор на потребе корисника ресурсног центра;

4) Сарадње са другим ресурсним центрима, школама за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, здравственим установама, Фондом за здравствено осигурање и установама дечје и социјалне заштите ради обезбеђивања додатне подршке која није доступна на територији јединице локалне самоуправе;

5) Пружање подршке родитељима и широј породици да би се обезбедило погодно окружење за развој и остварење пуних капацитета деце и младих са сметњама у развоју

6) Пружања подршке тимовима за професионалну оријентацију у основним школама, односно тимовима за каријерно вођење и саветовање у средњим школама.

 

Активности ресурсног центра:

 

–  Пружања стручне подршке деци, ученицима из осетљивих група у другој установи образовања и васпитања и породици;

–  Пружања стручне помоћи и подршке васпитачима, наставницима, стручним сарадницима и директорима у другим јавним установама у областима: планирања и остваривања додатне подршке, коришћењу асистивне технологије, прилагођавања стратегија учења, дидактичког материјала и учила, изради и реализацији плана транзиције, прилагођавања окружења у складу са потребама детета, ученика и одраслог;

– Вршења процене адекватне врсте и типа асистивне технологије, стручног саветовања и подршке приликом избора, набавке и примене асистивне технологије за дете, ученика или одраслог за кога је утврђена потреба за додатном подршком у виду асистивне технологије, са нагласком на  прилагођавање АТ, обучавање корисника и праћењекоришћења АТ. Обука наставника представља једну од кључних функција;

– Обезбеђивања одржавања и уступања асистивне технологије деци, ученицима и одраслима на коришћење;

– Вођење веб-сајта преко којег је могуће резервисати АТ и информисати се;

– Праћења савремених приступа у раду и развијања иновативних технолошких решења као одговор на потребе корисника ресурсног центра;

– Пружања стручне подршке на захтев интерресорне комисије у поступку процене потребе за додатном подршком;

– Сарадње са другим ресурсним центрима, школама за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом, здравственим установама, Фондом за здравствено осигурање и установама дечје и социјалне заштите ради обезбеђивања додатне подршке која није доступна на територији јединице локалне самоуправе;

– Пружања подршке тимовима за професионалну оријентацију у основним школама, односно тимовима за каријерно вођење и саветовање у средњим школама;

– Умрежавање са другим пружаоцима услуга у области АТ;

– Инфо- линија, одговори путем телефона и имејла;

– Излазак на терен

 

Услуге ресурсног центра

 

Категорија Опис услуга
Пружање информација и ширење свести о важности АТ Успостављање, одржавање и ажурирање базе података о АТ, њиховим добављачима и дистрибутерима. База минимално садржи следеће податке: врста АТ, комерцијално име, технички опис, функција, намена (за које врсте сметњи се препоручује), начин коришћења АТ.

Израда и одржавање веб презентације о АТ.

Успостављање и одржавање форума о размени искустава из праксе. Израда и одржавање онлајн ресурса и сл.

Инфо-линија: одговори на питања постављена путем телефона или имејла. Спектар јавних активности и сајмова АТ са циљем прикупљања и дисеминације информација о најновијим АТ које се користе у образовању, о корисности употребе АТ, о примерима добре праксе.

Набавка, одржавање и прилагођавање АТ Планирање и набавка опреме за потребе самог ресурсног центра за АТ и директних корисника. Осигуравање средстава АТ.

Одржавање и прилагођавање АТ.

Сарадња са образовним институцијама и ИРК на развоју предлога пројеката и прикупљање средстава за набавку АТ.

Координација издавања и/или уступања АТ и обука корисника Изнајмљивање и уступање АТ опреме и софтвера школама и појединцима.

Обука корисника за коришћење АТ.

Сарадња и консултације са

наставницима, ИРК и другим стручњацима који раде са децом/корисницима АТ

Развија и стручно усавршава експерте свих профила у области АТ који покривају различите тешкоће.

Мобилни тимови стручњака који по потреби и на захтев могу пружити савете и подршку институцијама широм земље које раде са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом у образовним, здравственим и институцијама социјалне заштите.

Сарадња са ИРК ради боље процене потреба детета за одређеном АТ.

Реализују обуку наставног особља за коришћење АТ.

Терапијски рад и додатна подршка ученицима и другим корисницима АТ Додатна подршка ученицима којима су потребне стручна подршка и коришћење АТ у и изван школе, као и другим индивидуалним корисницима.

Ова подршка би се одвијала како кроз рад мобилних тимова на терену, тако и кроз рад у самом ресурсном центру за АТ.

Саветодавна

подршка и рад са родитељима/ старатељима/ установама социјалне заштите за смештај деце са сметњама у развоју

Пружање подршке родитељима и широј породици да би се обезбедило погодно окружење за развој и остварење пуних капацитета деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом. Ова подршка се може односити како на помоћ у идентификовању и избору АТ, тако и у коришћењу АТ, раду са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом и сл.

Упознавање и испробавање АТ у складу са потребама корисника. Саветовање о избору најадекватније опреме, итд.

Израда и

реализација обука

Учешће у обукама за наставнике у самим школама кроз комбинацију тренинга, саветовања и сарадње на изради и реализацији ИОП-а, као и на обукама за здравствене и социјалне раднике.

Индивидуалне обуке о коришћењу АТ за саме кориснике и њихове породице.

Развој АТ Прилагођавање АТ потребама корисника.

Учешће у сарадњи са истраживачким институцијама и факултетима на развоју нових АТ и унапређењу постојећих.

Рад са потенцијалним послодавцима, НСЗ, локалним омбудсманима и ЈЛС у креирању инклузивног радног

Окружења

Сарадња са потенцијалним послодавцима и пружање подршке и препорука за избор и коришћење одговарајућих АТ у раду. То би подразумевало сарадњу, тренинге и подизање нивоа свести послодаваца који запошљавају или се баве рехабилитацијом особа са сметњама у развоју и инвалидитетом у области коришћења АТ.
Јачање капацитета мреже РЦ за АТ Учешће у редовним годишњим окупљањи маресурсних центара за АТ и мреже стручњака, размена информација, међусобне обуке, идентификација стручњака, итд.

Организовање стратешког планирања развоја мреже ресурсних центара за АТ.