Стручни сарадници

Послове стручних сарадника обављају:

  1. Школски психолог
  2. Дефектолог
  3. Библиотекар

Психолог школе

Подручје рада Време реализације сарадници
     
I ПЛАНИРАЊЕ и ПРОГРАМИРАЊЕ, ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

– учествовање у изради Годишњег програма,школског програма, развојног плана  школе :

израда :

–  програма рада психолога

– програма  рада педагошког колегијума

– програм сарадње са родитељима

– програм професионалне орјентације

– програм заштите деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања

– програм Дечјег савеза

 

– Извештаји о :

– раду психолога

– раду педагошког колегијума

– сарадњи са родитељима

– реализацији програма професионалне орјентације

– реализацији програма заштите деце/ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

 

 

 

( II ) ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА  ШКОЛЕ

– праћење: реализације циљева и задатака појединих наставних предмета; ефеката иновативних подухвата; постигнућа ученика у наставном и ваннаставном раду; усклађеност програмских захтева са узрасним карактеристикама ученика; оптерећеност ученика; мотивација ученика за рад и учење; развоја и напредовања личности ученика; усклађеност програмских захтева са индивидуалним могућностима ученика

– праћење услова рада ( просторно, материјално- технички услови ).

истраживање и сагледавање општих услова за одвијање образовно-васпитног рада у школи

– истраживање постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и потреба школе

– проверавање ефикасности нове образовне технологије итд.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI

 

 

IX-VI

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, соц.радник, наставници/дефектолози, стручни сарадници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, стручни сарадници, наставници/дефектолози,

 

 

 

 

 

 

 

Директор, , Педагошки колегијум

 

 

( III ) РАД СА НАСТАВНИЦИМА

– Сарадња са наставницима и Директором школе идентификовање, конкретизовање и операционализовање циљева и задатака образовно васпитног рада,

– сарадња са наставницима у циљу помоћи ученицима са потребама за додатном подршком ; израда ИОП – а и педагошких профила ученика

– сарадња са одељенским старешинама у оквиру рада са ученицима који имају тешкоће у васп.- обр. раду и са динамиком одељенске заједнице у целини

– рад на развијању интерперсоналних односа

– подстицање развоја мотивације за рад и учење

– пружање помоћи у подстицању оптималног развоја ученика на основу утврђених индивидуалних карактеристика

– пружање помоћи наставницима у усмеравању професионалног развоја ученика

– сарадња са одељенским старешинама осмог разреда – упис у средњу школу

– анализирање часова на којима је присуствовао психолог

– инструктивно педагошки рад и праћење рада приправника

 

 

 

 

 

 

IX-VI

 

 

 

 

 

IX-VI

 

 

 

 

 

 

IX-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI

 

 

 

 

Наставници/дефектолози, стручни сарадници, директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници/дефектолози, стручни сарадници,директор,родитељи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници/дефектолози,директор

 (IV )РАД СА УЧЕНИЦИМА

– провера способности ученика за полазак у 1. разред ТЗШ ( тест зрелости за школу ), други начини провере способности/упућивање на ИРК

– праћење успеха и напредовања ученика

– праћење и подстицање развоја ученика

– откривање и евидентирање ученика са проблемима

– индивидуални рад са ученицима који имају развојних и васпитних проблема

– утврђивање узрока за појаву проблема

– превентивни рад у циљу оснаживања у случајевима насиља и злостављања

 

 

V

 

 

 

IX-VI

 

 

 

 

Наставници/дефектолози, стручни сарадници, ,директор,родитељи, Дом здравља

 

( V ) САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

– пружање помоћи родитељима чија деца имају проблеме у развоју, учењу и понашању

– пружање помоћи у осмишљавању слободног времена деце

упознавање родитеља са психолошким карактеристикама деце итд.

– саветодавни рад са родитељима – елементи ненасилне комуникације

( индивидуално, групно, родитељски састанци)

– саветодавни рад са родитељима у вези са развојним проблемима који настају као последица поремећаја у породичним односима

– помоћ родитељима у остваривању додатне здравствене, социјалне и образовне подршке за дете ( упућивање на Интерресорну комисију )

 

 

IX-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI

 

 

 

IX-VI

Наставници/дефектолози, стручни сарадници,директор,Дом здравља

 

 

 

 

 

Наставници/дефектолози, стручни сарадници, Директор,Центар за социјални рад, Тим за заштиту деце од дискриминације ,насиља , злостављања и занемаривања , СУП,

 

 

 

стручни сарадници,директор,Дом здравља

(VI) РАД СА ДИРЕКТОРОМ

 

– учешће у изради распореда часова и смена, подели одељењског старешинстава

– структуирање одељења првих  и петих разреда

– предлагање нових организационих решења образовно-васпитног рада

– Информише Директора о предузетим мерама и активностима

– Обилазак наставе

– Заједнички родитељски састанци и индивидулани саветодавни  и информативни разговори са родитељима

– Активности везане за промоцију школе

– Посете редовним школама .

 

 

 

 

VIII

 

 

VIII

 

IX-VI

 

 

 

 

Директор, координатор Тима за инклузивно образовање

( VII ) РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА

– учествовање у организовању Тимова

– присуство седницама и учешће у раду одељењских већа, Наставничког већа, педагошког колегијума  и стручних актива у циљу унапређивања рада ових стручних органа и решавања актуелних образовно-васпитних проблема.

 

– Учешће и рад у Тиму за инклузивно образовање ,  Тиму за заштиту деце од насиља , злостављања и занемаривања , Дечији савез .

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI

 

 

 

 

 

Директор, стручни сарадници, чланови Тимова

( VIII ) САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

– сарадња са основним школама на нивоу Општине Панчево и предшколском установом „ Дечија радост “ као и школама са других општина.

– сарадња са здравственим институцијама

( Дечији диспанзер, Диспанзер за ментално здравље, Институт за ментално здравље, Центар за социјални рад, Дом „Споменак “, Интерресорна комисија )

– учешће у организованим облицима размене искустава стручних сарадника

– стручно усавршавање наставника и стручних сарадника – семинари у организацији Министарства просвете и стручних институција

– праћење стручне литературе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни активи, Наставници/дефектолози, стручни сарадници,директор

(IX) ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПРИПРЕМАЊЕ ЗА РАД

– Дневник рада и досијеи ученика

– вођење психолошке документације – тестовна постигнућа ученика, извештаји и мишљења о ученицима.

– унапређење школске документације.

– Извештаји за релевантне Институције и Тимове ( о успеху и понашању ученика )

– индивидуално усавршавање ( литература, интернтет, штампа )

– групно стручно усавршавање ( на нивоу школе)

– стручно усавршавање  ван школских институција.

 

 

 

 

 

 

IX-VI

 

 

 

 

стручни сарадници,Директор, координатор Тима за инклузивно образовање

 

 Дефектолог

ПОДРУЧЈЕ РАДА Време

реализације

Сарадници
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1. Планирање и програмирање

Учествовање у изради годишњег плана школе

1. Израда годишњег програма рада стручног сарадника-олигофренопедагога

2. Концепција годишњег плана школе(структура)

3, Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце, односно ученика.

4. Формирање одељења, распоређивање ново придошлих ученика и ученика који су упућени да понове разред.

 

 

 

 

VI,VIII,IX

 

 

 

 

 

 

 

Током године

 

 

 

 

 

 

 

Директор, психолог,

Руководиоци стручних већа, тимова и ученичких организација

II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

1. Праћење постигнућа ученика у наставном и ваннаставном раду

2. Праћење мотивације ученика за рад и учење

3. Учешће у изради годишњег извештаја о раду школе

4. Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на класификлационим периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање

5. Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за побољшање школског успеха

 

 

 

 

 

 

Класификациони

периоди

 

 

Током године

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог, директор, наставници/дефектолози

III.  РАД СА НАСТАВНИЦИМА

1. Упознавање одељенских старешина са социјалном структуром у разреду (ученици из социјално угрожених породица, непотпуних породица, без родитељског старања, поремећеним породичним односима)

2. Упознавње наставника и одељенских старешина са узроцима неуспеха појединих ученика који је условњен породичним и социјалним разлозима. Предлагање одговарајуће помоћи.

3. Упознавање наставника са специфичним условима развоја ученика и потребом за различитим образовно-васпитним приступом .

4. Оснаживање наставника за рад са ученицима из осетљивих друштвених група кроз развијање флексибилног става према културним разликама и предлагање поступака који доприносе њиховом развоју.

5. Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње са породицом

6. Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао.

 

 

 

 

 

 

 

Током године

 

 

 

 

 

 

 

Наставници/дефектолози, психолог, директор, стручни сарадници

IV. РАД СА УЧЕНИЦИМА

1. Пријем ученика и идентификација оних у стању социјалне потребе

2. Индивидуалан, саветодавни и појачани рад са ученицима код којих су евидентирани поремећени породични односи (насиље у породици,,развод родитеља..), болести зависнисти, тешке хроничне болести

3. Израда психолошко-социјалне анамнезе

4. Идентификација ученика са проблемом у учењу и владању и проучавање узрока неуспеха условљених породичним и социјалним приликама.

5. Саветодавни рад са ученицима и њиховим родитељима или старатељима

6. Пружање информација ученицима о правилном коришењу слободног времена, укључивање у секције, ученичке организације (дечији савез, ученички парламент, црвени крст..)

7. Рад на развијању добрих социјалних односа у одељењу

8. Активности у циљу побољшања ученичког стандарда

9. Праћење и анализирање социо-економских услова и потреба ученика

10. Подршка ученичком парламенту

11. Подстицање, унапређење и организовање социјално – хуманитарне активности ученика и родитеља

IX,X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници/дефектолози, психолог, стручни сарадници, директор, родитељи

V. РАДА СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА

1.Сарадња и пружање помоћи родитељима или старатељима ученика који имају  проблем у учењу и понашању

2.Рад  са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања података о деци

3.Саветодавни рад са родитељима ученика чији проблеми потичу из проблематичних и поремећених породичних односа

4. Посете породицама ученика у циљу сагледавања услова живота и налажењу начина за превазилажење уочених проблема

5.Професионално информисање родитеља

6.Пружање стручне помоћи родитељима, односно старатељима око остваривање одређених права из домена социјалне заштите

7. Учествовање на општим и групним родитељским састанцима у вези са организацијом и остваривањем образовно-васпитног рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници/дефектолози, психолог, директор, стручни сарадници, родитељи

VI. РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

1. Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком планирању активности, анализа и извештај о раду школе

2. Сарадња са директором и психологом на формирању разреда по потреби и других разреда с посебним акцентом на социјалну структуру породице(образовни статус, запосленост родитеља, стамбени и материјални услови, дефицијантност породице).

 

 

 

 

 

 

Током године

 

 

 

 

 

 

Директор, психолог,

Наставници/дефектолози

VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА

1. Учествовање у раду наставничког већа

2. Учествовање у раду тимова, актива и комисија који се образују ради остварења одеређеног задатка, програма или пројекта. (Тим за заштиту животне средине, Тим за превенцију вршњачков насиља, злостављања и занемаривања, историјско-географска секција, псиихоедукатине радионице са родитељима)

 

Класификациони периоди

Током године

 

Директор,психолог, чланови тимова

VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,ОРГАНИЗАЦИЈАМА,

УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Сарадња са основним и средњим школама у граду, Центром за социјални рад, ПУ Панчево, Школским диспанзером, Диспанзером за ментално здравље, Институтом за ментално здравље у Београду, Домом за децу без родитељског старања „Споменак“, Културним центром, Музејом,

2. Сарадња са канцеларијом за младе и другим удружењима  грађана и организацијама које се баве програмима за младе

3. Учешће у раду и сарадња са комисијама на нивоу локалне самоуправе, које се баве унапређивањем положаја деце и ученика

4. Сарадња са Националном службом за запошљавање

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Током године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, психолог, представници институција, представници локалне самоуправе и националне службе за запошљавање

IX. ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД, СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

1. Документација о ученицима

2. Стручно индивидуално усавршавање (интернет, литература,штампа), групно на нивоу школе и ваншколских институција (семинари, стручни скупови)

3. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом рада